Update: Algemene ledenvergadering 2016

 

Beste leden,

  Met inachtneming van artikel 14.5 van de huidige statuten heeft lid Antonio Aguilar een alternatief voor de nieuwe statuten voorgesteld.

  De algemene vergadering zal overwegen of zij zijn voorstel zal accepteren, vertellen of samenvoegen met het al bestaande voorstel.

  Artikel 14.5 stelt dat wanneer de convocatie voor een ledenvergadering al verstuurd is tezamen met een voorstel, het bestaand bestuur genoodzaakt is een aanvullend voorstel in overweging te nemen.

  Het huidige bestuur wil wel benadrukken dat wij een vereniging vormen voor de Nederlandse wet, Burgerlijk Wetboek (BW) II, zijn geregistreerd zoals de wet dit vereist en dat de voorgestelde statutenwijziging plaats zal vinden volgens de Nederlandse wet en dat de tekst, die voorafgaand aan registratie bij de Kamer van Koophandel zal worden voorgelegd aan een notaris, is gebaseerd op de Nederlandse wetteksten en eveneens wordt gedeponeerd bij de burgemeester van Den Haag zowel als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Het ultieme doel van de ad hoc taakgroep van het verenigingsbestuur is om de rechtspersoon de vaardigheid te doen ontwikkelen om zich te engageren in commerciële activiteiten zonder het ontbreken van een winstoogmerk uit het oog te verliezen, daarbij gebruikmakend van de ruimte die de Nederlandse wetgever biedt - artikelen 2.50a en 300a BW geven aan dat een rechtspersoon als een vereniging commerciële activiteiten mag ontwikkelen mits de mogelijke winst wordt gereserveerd voor het verwezenlijken van zijn inmaterieel doel.

  Hopelijk zal de algemene vergadering had según en goedkeuring geven aan deze door het verenigingsbestuur copetes y el de veranderingen.

  Met vriendelijke groet,

 

 Statutes Centro Español 06 - Antonio Aguilar